Tool Get Id Video, Post, Photo... Facebook

Cho phép lấy id của bài viết, hình ảnh, video,comment... trên facebook để sử dụng cho các dịch vụ facebook: marketing, autolike, tăng comment...

Lấy ID bài đăng Facebook