Get Token Full Quyền

Get Token Full Không Checkpoint 100%
(Chú ý: dùng số điện thoại có thể gặp lỗi, nên dùng email)
Khuyến khích sử dụng Mật khẩu ứng dụng
Kết Quả
Lấy Token

Sau khi lấy được dữ liệu ở ô Kết Quả, tuy nhiên nó rất khó nhìn, để lấy token copy nội dung ở ô kết quả bên trên bỏ vào dưới ô dưới đây